Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 20096 pytań z odpowiedziami, 91 pytań oczekujących oraz 3224 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Krok 1 ? Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Krok 2 ? Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Krok 3 ? Firmowe konto bankowe oraz pieczątka
Krok 4 ? NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym
Krok 5 ? Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS
Krok 6 ? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
Krok 7 ? SANEPID

Krok 1 ? Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta/Gminy

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych, którzy mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, muszą złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie SPóŁKI CYWILNEJ, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).

Krok 2 ? Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Numer REGON będzie potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podmioty mające numer REGON muszą w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym posługiwać się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podawać numer identyfikacyjny REGON w swoich pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu wniosku RG-1.

We wniosku RG-1 należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności.

Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku RG-1 potrzebne będą:

Zgłoszenia do Urzędu Statystycznego można dokonać również listem poleconym w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Statystyczny odeśle zaświadczenie o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON tą samą drogą.

W przypadku spółki cywilnej, REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.

Krok 3 ? Firmowe konto bankowe oraz pieczątka

KONTO BANKOWE
Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, za pośrednictwem którego dokonywane będą płatności m.in. na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich powstania.

Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku różnych dokumentów, w tym:

Otwarcie rachunku bankowego następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy z bankiem. Wybór banku przez przedsiębiorcę jest dowolny.

PIECZĄTKA FIRMOWA
Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą.

Standardowo powinna ona zawierać:

Krok 4 ? NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym

W Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na:

należy dokonać:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
O tym, czy prowadzący działalność gospodarczą będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić.

W celu dokonania wyboru formy opodatkowania należy wypełnić odpowiedni formularz/e podatkowe.

Krok 5 ? Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

Do ZUS przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia ubezpieczenia społecznego należy dokonać we właściwym (zgodnie z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) Inspektoracie ZUS.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie ciążył na nim obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

Jeśli przedsiębiorca nie będzie zatrudniał pracowników, wpłaca składki na ubezpieczenia społeczne i składa dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku zatrudniania pracowników rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Potrzebne dokumenty:

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Krok 6 ? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Obowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeśli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.

W ramach tych obowiązków pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie:

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na:

Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

Krok 7 ? SANEPID

W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SANEPIDU) na prowadzenie działalności w danym lokalu.

Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:

W tych przypadkach "odbioru" lokalu siedziby/miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID.

Procedura zgłoszenia obejmuje złożenie m.in.:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.