W serwisie znajduje się: 22191 pytań z odpowiedziami, 8 pytań oczekujących oraz 3638 komentarzy  

Interpretacje


Doświadczenie nabyte przy tworzeniu i rozwijaniu serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY, skomplikowana problematyka poruszana przez naszych użytkowników, niekiedy budząca wątpliwości interpretacyjne, unaocznia nam potrzebę uzyskiwania oficjalnych, wiążących stanowisk. W tym miejscu macie Państwo możliwość zgłoszenia zapytania, na które chcielibyście uzyskać wiążącą interpretację od stosownego urzędu.

UWAGA! Opcja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych Klientów serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY. Zgłoś do nas problem - posiadane przez nas stanowiska będą stanowić właściwe uzupełnienie odpowiedzi na pytania zadawane przez Państwa.

W przypadku ewentualnego zamiaru wykorzystywania w szerszym zakresie odpowiedzi udzielanych przez naszych konsultantów w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY informujemy, że nasze usługi stanowią przede wszystkim serwis informacyjno - doradczy. W odpowiedziach na zadawane przez użytkowników pytania odnosimy się do aktualnie obowiązującego prawa w kontekście konkretnych zdarzeń przez Państwa opisanych, a także doradzamy jak postępować, aby działania zadających pytania prawa tego nie naruszały.

Odpowiedzi udzielane w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa - są jedynie objaśnieniem danego problemu opartym na posiadanym przez konsultantów doświadczeniu i wiedzy. Konsultanci współpracujący z naszym serwisem nie są w żadnym przypadku uprawnieni do wydawania indywidualnych wiążących stanowisk, interpretacji i wykładni prawa, tak więc uzyskiwane przez użytkowników za pośrednictwem naszego serwisu odpowiedzi mogą być traktowane wyłącznie jako indywidualne doradztwo prawno - konsultacyjne, a wykorzystywane jedynie dla potrzeb podwyższenia zakresu własnej wiedzy.
Do wydawania wiążących interpretacji, stanowisk i wykładni prawa uprawnione są jedynie organy administracji państwowej, w których obszarze działania znajduje się konstruowanie i wprowadzanie w życie ustaw, regulujących przepisy, do których należy się stosować.
A więc w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości będzie to Ministerstwo Finansów, a w zakresie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji wynikających z tej ustawy będzie to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.