Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Finansowanie składek zus osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kto może ubiegać się o pomoc
Osoby niepełnosprawne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Warunki udzielania pomocy
PFRON sfinansuje składki tylko niepełnosprawnym, którzy po dniu uzyskania tego statusu, pierwszy raz podejmą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Oznacza to, że PFRON pokryje składki niepełnosprawnym, którzy pierwszy raz podejmują zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Gdzie należy składać wniosek
Wniosek o sfinansowanie składek przez PFRON niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą składają na formularzu ZUS ZUA w oddziałach ZUS.

Wysokość dofinansowania
Osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje:

 1. 75% składek na ubezpieczenie emerytalne ? w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 50% składek na ubezpieczenie emerytalne ? w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe ? w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się ? o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

Finansowanie składki na ubezpieczenia emerytalne osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (19,52 % x 75%):

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (19,52% x 50%)

Finansowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności:

Sposób rozliczenia
Niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą wypełniają formularz ZUS ZUA, wpisując kod tytułu ubezpieczeń 05 60 XX. Stopień niepełnosprawności, od którego zależy wysokość dofinansowania, oznaczają odpowiednią cyfrą w szóstym znaku kodu. Piąta cyfra mówi o ustalonym, bądź nie, prawie do emerytury lub renty.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane przez PFRON, za każdy miesiąc przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie roku osoby niepełnosprawne, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na kolejne okresy roczne.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie.

Renciści i emeryci prowadzący działalność gospodarczą nie muszą uiszczać składek na ubezpieczenia społeczne (są one dobrowolne).

Obowiązek płacenia wszystkich składek spoczywa jednak na tzw. rencistach socjalnych. To świadczenie (renta socjalna) nie jest już wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, lecz przez ZUS. Pobierający je nie będą mieli możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak inni emeryci i renciści. Oni bowiem, w przeciwieństwie do osób pobierających renty socjalne, mają na swoim koncie lata składkowe, czyli lata, gdy składki były za nich opłacane bądź też sami je opłacali.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez PFRON nie dotyczy absolwentów, którzy na swój wniosek podlegają zwolnieniu z obowiązku ich opłacania na podstawie odrębnych przepisów.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Tak. Warunkiem uzyskania dopłat jest rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy od dnia uzyskania statusu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności.

Osoba ta ma prawo do dofinansowania składek przez PFRON w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2005 r. oraz od 1 listopada 2005 r.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.