Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Dofinansowanie odsetek od kredytów.

Kto może ubiegać się o pomoc
Osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, prowadzące działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

Warunki udzielania pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy jest niekorzystanie z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo jej spłacenie lub umorzenie w całości.

Gdzie należy składać wniosek
Osoba, która chce skorzystać z dofinansowania, składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek są to:

Wysokość dofinansowania
Ubiegać się można o dofinansowanie do 50% wartości oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest w ramach zasady de minimis.

Wartość udzielanej pomocy brutto łącznie z wartością każdej innej pomocy de minimis, otrzymanej przez wnioskodawcę nie może przekroczyć brutto 100 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień uzyskania pomocy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje starosta w dniu podpisania umowy.

Sposób rozliczenia
Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Wartość pomocy publicznej stanowi różnicę między oprocentowaniem kredytów komercyjnych a oprocentowaniem preferencyjnym ? oferowanym przez starostę.

Jeśli dopłata jest jednorazowa, to wartość pomocy jest równa kwocie dopłaty. Jeśli dopłaty rozłożone są w czasie, to jej wartością jest zdyskontowana kwota dopłaty.

Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie tylko do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, pod warunkiem, że nie korzysta z pożyczki dla osób niepełnosprawnych lub taka pożyczka została spłacona lub w całości umorzona. Podstawą tego dofianansowania jest umowa ze starostą.

Odsetki od kredytów na zakup samochodów mogą być dofinansowane do 50%, jeśli zakup samochodu jest konieczny do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.