Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o pomoc

Osoba niepełnosprawna rozpoczynająca działalność gospodarczą lub rolniczą bądź rozszerzająca działalność rolniczą o profil dotychczas nieprowadzony.

Pożyczka może być również udzielana na ponowne rozpoczęcie działalności, pod warunkiem że od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku w podatku rolnym - w odniesieniu do działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Warunki udzielania pomocy
Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna:

Gdzie należy składać wniosek
Osoba, która ubiega się o pożyczkę, składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności składa do starosty wniosek określający:

 1. kwotę wnioskowanej pożyczki,
 2. rodzaj zamierzonej działalności,
 3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki, deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
 4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
 5. przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności,
 6. proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,
 7. proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, w szczególności: poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw na rzeczach.

Do wniosku należy dołączy dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek są to:

 1. Kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności.
 3. Kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o niekorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub oświadczenie wnioskodawcy w tej sprawie.
 5. Zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu oraz fakt niekorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Fundusz Pracy.
 6. Aktualny odcinek renty (w przypadku rentobiorców).
 7. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 8. Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o ewentualnym zadłużeniu.
 9. Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku wnioskodawcy zamierzającego podjąć działalność, który podlegał obowiązkowi podatku rolnego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 10. Aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku proponowania hipoteki jako zabezpieczenia pożyczki).
 11. Informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku.

Wysokość pożyczki
Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006 r. - 2 662,51 zł
2 662,51 zł x 30 = 79 875,30 zł - maksymalna wysokość pożyczki

Pożyczka udzielana jest w ramach zasady de minimis.
Wartość udzielanej pomocy brutto, łącznie z wartością każdej innej pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę, nie może przekroczyć brutto 100 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień uzyskania pomocy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje starosta w dniu podpisania umowy.

Sposób rozliczenia
Starosta zawiera z pożyczkobiorcą umowę ustalającą warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz wysokość stopy oprocentowania. Starosta może umorzyć pożyczkę, na wniosek pożyczkobiorcy, do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% udzielonej kwoty za cały okres spłaty pożyczki.
Kwotę oprocentowania rozkłada się na cały okres spłaty pożyczki, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową dłużnika, starosta, na wniosek tego dłużnika, może odroczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty lub umorzyć spłatę w części albo w całości, jeżeli pożyczka stała się wymagalna.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki obowiązana jest zabezpieczyć spłatę pożyczki w formie ustalonej między stronami umowy.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Pożyczka nie może być udzielona osobie niepełnosprawnej, która podjęła działalność gospodarczą lub rolniczą przed podpisaniem umowy o pożyczkę.

Niezależnie od zabezpieczenia spłaty pożyczki, do zawarcia umowy pożyczki wymagana jest zgoda małżonka pożyczkobiorcy wyrażona w formie pisemnej, a w przypadku poręczenia - także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej w obecności pożyczkodawcy.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany przechowywać dokumenty dotyczące pożyczki przez 10 lat od dnia jej uzyskania.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Tak, jeśli uruchomienie tego punktu będzie rozpoczęciem jego działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi złożyć wniosek do starosty w zależności od miejsca swojego zamieszkania, który musi zawierać: kwotę pożyczki, rodzaj zamierzonej działalności, kalkulację kosztów, harmonogram zakupów, przewidywane koszty i dochody z działalności, proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki, proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. poręczenie, hipoteka, weksel).

Ostateczną decyzję o przyznaniu, a potem o ewentualnym umorzeniu jej części podejmuje starosta.

O karencję w spłacie pożyczki należy ubiegać się już w momencie podpisywania umowy o pożyczkę. Nie może być ona jednak dłuższa niż sześć miesięcy i jest wliczana do 48-miesięcznego okresu spłaty.

Pożyczkobiorca może dokonać zmiany profilu działalności gospodarczej w okresie obowiązywania umowy pożyczki, jednak może to nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody pożyczkodawcy.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.