Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Ulgi w składkach ZUS.

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawcy prowadzący działalność na otwartym rynku, zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Warunki udzielania pomocy
Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę i na osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Gdzie należy składać wniosek
Wniosek o sfinansowanie składek zatrudnionym osobom niepełnosprawnym przedsiębiorcy składają na formularzu ZUS DRA.

Wysokość dofinansowania
Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się, o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników
Finansowanie składek obejmie osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ubezpieczenie emerytalne:

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%

Finansowanie składek obejmuje osoby niepełnosprawne:

Ubezpieczenia emerytalne:

Ubezpieczenia wypadkowe:
Składkę należną od pracodawcy w całości finansuje PFRON.

Sposób rozliczenia
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne wpisuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ? składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ? kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa.

Wykazane środki pozostają w firmie ? pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia rocznego w celu ustalenia wartości pomocy publicznej.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez PFRON i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek pracodawcy, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie okresu dofinansowania, pracodawcy, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez PFRON i budżet państwa na kolejne okresy roczne.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Należy pamiętać, iż ci którzy korzystają z przywileju płacenia niższych składek, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy.

Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się, jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne, osób zatrudnionych:

Przykłady, pytania i wątpliwości

Wyżej wymienionych 3 pracowników nie wlicza się do liczby zatrudnionych, w związku z tym w styczniu 2006 r. zakład zatrudniał 24,5 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Oznacza to, że na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca ma prawo do dofinansowania składek na ubezpieczenie emerytalne należnych za styczeń 2006 r. za pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne to najprostsza forma uzyskania pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca je nalicza, wykazuje w dokumentach rozliczeniowych, ale ich nie odprowadza.

Firma zatrudniająca do 25 osób może liczyć na sfinansowanie składek za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. PFRON opłaci składkę emerytalną w części należnej od ubezpieczonego, a budżet państwa w części należnej od pracodawcy.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.