Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Refundacja kosztów zatrudnienia asystenta pracy osoby niepełnosprawnej.

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Warunki udzielania pomocy
Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą. Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na danym stanowisku pracy.

Gdzie należy składać wniosek
Pracodawca powinien złożyć wniosek (którego wzór stanowi załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej) w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku pracodawca dołącza odpowiednio:

Do wniosku pracodawca dołącza odpowiednio:

 1. kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,
  • umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,
  • w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga;
 2. kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia;
 3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 4. dokumenty z urzędu skarbowego:
  • dla osób opłacających zryczałtowany podatek - informacje o jego wysokości, za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,
  • decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatków wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej "Ordynacją",
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami;
 5. decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 Ordynacji;
 6. sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, sporządzone stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy;
 7. roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych za rok poprzedni;
 8. kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 9. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
 10. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 11. informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;
 12. aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
Wynagrodzenie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Najniższe wynagrodzenie za grudzień 2006r. - 899,10 zł
899,10 zł x 20% = 179,82 zł ? maksymalna wysokość dofinansowania.

Pracodawca może otrzymywać pomoc publiczną z różnych źródeł (środki polskie, wspólnotowe) na pokrycie tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak suma otrzymanej pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów płacy w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

Ponadto wartość tej pomocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną przez pracodawcę w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro brutto.

Sposób rozliczenia
Zwrotu dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu po przedłożeniu stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności kopii zawartych z pracownikami umów o sprawowanie opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi i zaświadczeń o zasadności zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Asystenci osób niepełnosprawnych najczęściej działają przy organizacjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Oferty organizowanych kursów na asystenta kierowane są do osób z min. średnim wykształceniem, absolwentów liceów medycznych oraz osób z doświadczeniem pielęgniarskim.

Nie ma również przeszkód, aby osoba dotychczas zatrudniona u pracodawcy na innych warunkach, jeśli posiada do tego kwalifikacje, wykonywała pracę asystenta.

Każdy asystent ma inne zadania do wykonania w zależności od rodzaju niepełnosprawności osoby, której asystuje. Asysta oznacza wspieranie w tych momentach, w których osoba niepełnosprawna nie może sobie poradzić. Np. praca asystenta osoby niesłyszącej polegać będzie głównie na tłumaczeniu języka migowego i pośredniczeniu w komunikowaniu się.

Podstawa prawna:

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.