Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Zwrot kosztów na szkolenia pracowników.

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Warunki udzielenia pomocy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia.
 2. Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy.
 3. Zatrudnienie po zakończeniu szkolenia osoby uczestniczącej w szkoleniu na stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem szkolenia pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Gdzie należy składać wniosek
Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku należy dołączy dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek mogą to być:

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów objętych pomocą

Tabelka 1

Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.

Szkolenie specjalistyczne (szczególne) - dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i związane jest ze specyfiką działania tego podmiotu.

Mały i średni przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 43 milionów euro.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 75%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po zakończeniu szkolenia będą zatrudnione zgodnie z kierunkiem szkolenia, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006 r. - 2 662,51 zł
2 662,51 zł x 2 = 5 325,02 zł ? maksymalna wysokość dofinansowania.

Przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc na szkolenie, jeżeli wartość tej pomocy brutto na jedno szkolenie nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 1 miliona euro.

Sposób rozliczenia
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Jeżeli, z przyczyn dotyczących pracodawcy, osoba niepełnosprawna po zakończeniu szkolenia nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrudniania przez okres krótszy niż 24 miesiące, pracodawca zwraca do PFRON środki pobrane na szkolenie tej osoby wraz z odsetkami należnymi od dnia, w którym pracodawca przestał spełniać warunki określone w umowie.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

W sprawie szkoleń należy porozumieć się ze starostą. Pracodawca pokrywa koszty szkolenia. Natomiast zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Ponieważ w/w szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym, a pracodawca jest małym przedsiębiorcą, może ubiegać się o zwrot do 55 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Należy jedynie pamiętać o tym, że w przypadku zatrudniania pracownika niepełnosprawnego wymagane jest uzyskanie przez niego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do tej konkretnej pracy (zgodnej z kierunkiem szkolenia), wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia pod warunkiem, że uzasadni konieczność doskonalenia tej osoby i zdeklaruje chęć przeniesienia jej na inne stanowisko pracy wymagające znajomości języka angielskiego. Szczegółowe warunki otrzymania zwrotu kosztów określi umowa ze starostą. Nauka języka jest szkoleniem ogólnym, które może być wykorzystane także u innego pracodawcy i duża firma może ubiegać się o zwrot do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Podstawa prawna:

Załączniki:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.