Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21156 pytań z odpowiedziami, 9 pytań oczekujących oraz 3431 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o pomoc

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nie osiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (a więc zobowiązanym do wpłat na PFRON). Należy zaznaczyć, że podmioty zatrudniające w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników, zwolnione z wpłat na PFRON z tytułu osiągania niższego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające w 2005 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 3% oraz państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne osiągające w 2005 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2% nie uzyskują prawa do dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o ile nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Warunki udzielenia pomocy
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON. Przez zobowiązania wobec PFRON należy rozumieć wszelkie rodzaje zobowiązań pracodawców wobec PFRON, niezależnie od sposobu ich powstania. W szczególności mogą to być zobowiązania z tytułu obowiązkowych wpłat, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy o rehabilitacji, jak i zobowiązania z tytułu np. niespłaconych pożyczek lub nienależnie pobranych dofinansowań. Przez zaległości rozumieć należy zobowiązania wymagalne, tj. takie, których termin płatności upłynął.

Gdzie należy składać wniosek
Dokumenty w formie elektronicznej składane są przez pracodawców za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez PFRON (SOD). W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzymuje od PFRON (poprzez internet) certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów. Dokumenty nieuwierzytelnione podpisem elektronicznym nie są przyjmowane przez Fundusz. Wyjątek stanowią pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy informacje i wnioski mogą składać w formie tradycyjnej (pisemnej) do właściwego terenowo Oddziału Funduszu.

Jakie dokumenty należy złożyć

Pracodawca pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

Przepisy zobowiązują pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do składania co miesiąc informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy oraz co dwa miesiące wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy. Złożenie przez pracodawcę informacji lub wniosku po terminie wynikającym z ustawy powoduje, że informacja lub wniosek nie będą rozpatrywane.

Informacje i wnioski mogą być składane w formie elektronicznej przez Internet.

Maksymalna wysokość pomocy
Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

 1. stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,
 2. szczególnych schorzeń zatrudnionego,
 3. typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego,
 4. kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Sposób rozliczenia
Pracodawca ma dwie możliwości rozliczania:

A. rzeczywiste i podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Koszty podwyższone stanowią różnicę pomiędzy kosztami pracy osoby niepełnosprawnej, a kosztami pracy osoby pełnosprawnej.

Ta metoda może być korzystniejsza dla tych, którzy mają stałe i wysokie koszty podwyższone i sprawny system normowania pracy.

Rozliczenie musi opierać się o określone koszty.

Ujęte są one w katalogu podwyższonych kosztów.

 1. Obciążenie wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych:
  • zwiększony czas wykonywania czynności pracy,
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy (7 godzin dziennie i 35 tygodniowo - dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - czas pracy nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo),
  • zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,
  • 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą,
  • uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
  • zwiększona absencja chorobowa,
  • zwiększone zużycie materiałów i surowców.
 2. Koszty zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikom niepełnosprawnym.
 3. Koszty adaptacji pomieszczeń.
 4. Koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku osób niepełnosprawnych - które są kosztami dodatkowymi względem kosztów, które przedsiębiorca poniósłby, jeśli zatrudniałby pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, przez każdy okres, przez który pracownik niepełnosprawny jest w rzeczywistości zatrudniany.
 5. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50% osób niemogących podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy mogą uwzględniać jako podwyższone koszty:
  • budowy instalacji lub rozbudowy danego zakładu,
  • administracyjne,
  • transportowe,

które wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość pomocy

 1. 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono schorzenia specjalne, maksymalną wielkość pomocy zwiększa się o 75% najniższego wynagrodzenia.

Schorzenia specjalne to schorzenia osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub osób niewidomych.

Tabelka 1

Kwota maksymalnej wielkości pomocy nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz wyliczana jest jednakowo dla zakładów pracy chronionej oraz rynku otwartego.

Najniższe wynagrodzenie za grudzień 2006r. - 899,10 zł

Tabelka 2

Do limitu pomocy należy doliczyć 100% kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

B. rozlicznie według ryczałtu:

Wysokość ryczałtu uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika nepełnosprawnego oraz faktu, czy pracownik jest osobą, u której stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję bądź też jest osobą niewidomą. Wysokość ryczałtu nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Zgodnie z rozporządzeniem pomocowym kwoty ryczałtu dla zakładów pracy chronionej wynoszą:

Tabelka 3

Schorzenia specjalne to schorzenia osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub osoby niewidome.

Ponadto do kwoty ryczałtu zalicza się 100% kwot odpowiadającym składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (?), tj. kwot składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez PFRON lub budżet państwa.

Pracodawcy na rynku otwartym

Tabelka 4

Schorzenia specjalne to schorzenia osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub osoby niewidome.

Podobnie jak w zakładach pracy chronionej, do kwoty ryczałtu należy doliczyć 100% kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez PFRON lub budżet państwa (art. 25 ust. 2 i 3a ustawy o rehabilitacji).

Najniższe wynagrodzenie za grudzień 2006r. - 899,10 zł

Tabelka 5

Do kwot w tabeli należy doliczyć 100% kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez PFRON lub budżet państwa (art. 25 ust. 2 i 3a ustawy o rehabilitacji).

Warunkiem skorzystania z ryczałtu jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy do organu udzielającego pomocy do 20 lutego roku, za który pracodawca będzie dokonywał rozliczenia. Tak więc pracodawcy, którzy zamierzają skorzystać z ryczałtowej formy rozliczenia dofinansowań powinni złożyć oświadczenia o wyborze tej formy rozliczenia do 20 lutego danego roku. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronach internetowych Funduszu pod adresem www.pfron.org.pl w module dotyczącym SOD. Należy zaznaczyć, że pracodawca w składanym oświadczeniu wskazuje jedynie metodę, która zostanie wykorzystana do rozliczenia rocznego (ryczałt wobec wszystkich pracowników lub jednego pracownika bądź grupy pracowników), a nie konkretnych pracowników, których ryczałt będzie dotyczyć, ani też grup zawodowych, do których zamierza zastosować rozliczenie ryczałtowe.

Pracodawcy, którzy nie złożą oświadczeń o wyborze ryczałtu zobowiązani będą rozliczyć uzyskaną pomoc z uwzględnieniem rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Dane dotyczące wysokości dofinansowania określone we wniosku pracodawcy muszą być zgodne z danymi zawartymi w miesięcznych informacjach za okres, którego dotyczy wniosek.

Ponieważ dofinansowanie do wynagrodzeń obejmuje okresy dwumiesięczne (styczeń-luty, marzec-kwiecień, itd.), pracodawca uprawniony do dofinansowania za jeden miesiąc składał będzie wniosek za dany okres sprawozdawczy, tj. dwa miesiące, wpisując kwotę dofinansowania za miesiąc, w którym przysługuje mu dofinansowanie.

Dokumenty złożone przez pracodawców podlegają sprawdzeniu przez Fundusz pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów pracodawca może odebrać potwierdzenie złożenia dokumentów, również poprzez internet. W przypadku gdy dokumenty zawierają nieprawidłowości, Fundusz wzywa pracodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezachowanie przez pracodawcę ww. terminu powoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia. Należy również zaznaczyć, że przesłanie przez Fundusz wezwania do usunięcia nieprawidłowości przerywa bieg 7-dniowego terminu do przesłania pracodawcy informacji o saldzie przysługującego dofinansowania.

Pracodawcy posiadają również możliwość korygowania złożonych informacji lub wniosków poprzez złożenie dokumentów korygujących. Do dokumentów korygujących znajdują zastosowanie zasady opisane powyżej, z tym że dokumenty korygujące zwiększające kwotę dofinansowania należnego pracodawcy mogą być składane nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym pracodawcy udzielone zostało dofinansowanie. Natomiast w przypadku złożenia dokumentów korygujących, z których wynika, że dofinansowanie zostało pracodawcy wypłacone w wysokości wyższej od należnej, pracodawca składając korektę dokonuje również zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie 14 dnia od dnia złożenia korekty.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

Należy zaznaczyć, że System Obsługi Dofinansowań jest systemem odrębnym od istniejącego w Funduszu systemu e-pfron, służącego do przekazywania dokumentów w zakresie obowiązkowych wpłat na Fundusz.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Można ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń tej osoby. Jednak dofinansowanie przysługuje dopiero od momentu rejestracji i certyfikacji SOD (System Obsługi Dofinansowań) w PFRON. Rejestracji tej dokonuje się w oddziale PFRON (każde miasto wojewódzkie ma taki oddział). Osoba ta musi być zatrudniona na umowę o prace, a kwota dofinansowania jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy pracownika i zależy od stopnia jego niepełnosprawności.

Zatrudniając niepełnosprawnego, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych źródeł i form wsparcia między innymi z pomocy de minimis (w ciągu 3 lat wysokość tej pomocy nie może przekroczyć 100 tys. euro.) i z dopłat do wynagrodzeń, które finansowane są w ramach wyłączenia grupowego. Jednak wartość pomocy de minimis nie ma wpływu na wysokość dofinansowania z PFRON i obie te formy nie kumulują się ze sobą.

Podstawa prawna

Załączniki:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.