W serwisie znajduje się: 22191 pytań z odpowiedziami, 8 pytań oczekujących oraz 3638 komentarzy  

Dla użytkowników

Szczegółowy opis działania serwisu i opcji dostępnych dla zalogowanego użytkownika

 1. Aby uzyskać dostęp do pełnych zasobów serwisu należy w pierwszej kolejności zarejestrować się
 2. Kody dostępu zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po stwierdzeniu przez administrację serwisu dokonania opłaty za wybrany wariant usługi. Przydzielenie kodów dostępu przyspieszy przesłanie do administracji faksem podpisanego zamówienia i potwierdzenia zapłaty.
 3. Po zalogowaniu się w serwisie macie Państwo jako Klient następujące możliwości:
  • możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od naszych konsultantów
  • zadawanie pytań w szerokim zakresie tematycznym dostępnym w naszym serwisie
  • komentowanie otrzymanych odpowiedzi (zgłaszanie wątpliwości, prośba o doprecyzowanie odpowiedzi) - tworzenie tzw. wątku jednego pytania aż do uzyskania pełnej i wyczerpującej odpowiedzi
  • możliwość przeglądania pytań i odpowiedzi zadanych przez innych użytkowników (pełny dostęp do archiwum), jak również możliwość zadawania pytań do już istniejących odpowiedzi innych użytkowników
 4. Dostęp do mini serwisu informacyjnego zawartego w serwisie w dziale "Komunikaty serwisu"
 5. Możliwość zwracania się z problemami bezpośrednio do administracji serwisu - zgłaszanie wątpliwości, prośby o wystąpienie o wiążącą interpretację do stosownej instytucji za pośrednictwem administracji serwisu
 6. Wyszukiwanie pytań i odpowiedzi:
  • wyszukiwanie po numerze pytania (numer wpisany w okno wyszukiwarki)
  • wyszukiwnie po słowie kluczowym (słowo wpisane w oknie wyszukiwarki)
  • po dacie (określenie dowolnego okresu w kalendarzu pod oknem wyszukiwarki)
  • po kategorii (kliknięcie na wybraną kategorię tematyczną - patrz: pełny zakres tematyczny)

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.