Reklama:

W serwisie znajduje się: 22080 pytań z odpowiedziami, 10 pytań oczekujących oraz 3612 komentarzy  

Usługi audytowe

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
proponuje Państwu następujące usługi doradcze i szkoleniowe:I. Pomoc prawna w zakresie kontroli Zakładu Pracy Chronionej oraz przygotowanie do kontroli

Urzędu Skarbowego, NIK w zakresie ewidencjonowania i wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

 1. Sprawdzenie poprawności ewidencjonowania środków ZFRON.
 2. Sprawdzenia poprawności dotychczas dokonanych zakupów w ramach:
  • dużego ZFRON
  • pomocy indywidualnej
  • indywidualnych programów rehabilitacji
 3. Przygotowania katalogu wydatków możliwych do sfinansowania z ZFRON pod plany zakupowe przedsiębiorcy.
 4. Wypracowane w praktyce wzorów z zachowaniem wymogów rozporządzenia (indywidualnych programów rehabilitacji, wniosków o pomoc indywidualną, regulaminu ZFRON, opiniowanie wzorów już stosowanych w firmie).
 5. Zaopiniowania pomocy publicznej jako de minimis i sprawdzenia poprawności wyliczenia pomocy oraz otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie wniosków o korektę wadliwych zaświadczeń.

Urzędu Wojewódzkiego i PFRON

 1. Wskaźnik zatrudnienia.
 2. Kontrola poprawności orzeczeń.
 3. Zapewnienie opieki medycznej przez zakład pracy chronionej.
 4. Odbiór stanowisk pracy i obiektów użytkowanych przez Zakład Pracy Chronionej.
 5. Ewidencja środków ZFRON oraz prowadzenie rachunku bankowego ZFRON.
II. Zarządzanie środkami ZFRON - pomoc w planowaniu wydatków i ich realizacji w kontekście pomocy de minimis III. Konstruowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji
 1. Profesjonalne doradztwo, w jaki sposób wydać środki zgromadzone na koncie "15" według zasady de minimis i poza nią.
 2. Wskazanie osób które powinny i mogą zostać objęte IPR.
 3. Konstruowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji zgodnie z wymogami prawa.
 4. Udział doradcy zawodowego z certyfikatem MPiPS w Komisji Rehabilitacyjnej.
IV. Szkolenia wewnętrzne w Państwa firmie z wybranej tematyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców ON z otwartego rynku pracy V. Pomoc prawna odwołania do urzędów, reprezentacja przed organami, pozwy do sądów, opinie prawne w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej VI. Przekształcanie zakładów pracy chronionej, pomoc w uzyskaniu i rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej VII. Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych i podatkowych przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Postępowanie administracyjne w procedurze uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń

Postępowanie quasi podatkowe w zakresie wpłat na PFRON

Postępowanie egzekucyjne w administracji - środki zaskarżenia, możliwości

Postępowanie administracyjne w zakresie uzyskiwania/uchylania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - formułowanie, zarzuty, terminy, wymagania

Skarga kasacyjna do NSA - wymogi

Zaświadczenia o pomocy de minimis - kwestie proceduralne

UWAGA! Istnieje możliwość reprezentowania przed organami, sporządzania odpowiedniej dokumentacji

VII. Doradztwo ogólne w zakresie podatkowym, rachunkowości, kadr i płac VIII. Organizacja szkoleń grupowych i wyjazdowych

Zorganizujemy szkolenia grupowe w dowolnej tematyce w siedzibie firmy, w dowolnym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub określonym przez naszą firmę, szkolenie wyjazdowe, integracyjne, wypoczynkowe w dowolnym miejscu na świecie, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy motywujące, kursy i inne. Najczęściej organizowane sa przez naszą firmę szkolenia z tematyki związanej z funkcjonowaniem pracodawców osób niepełnosprawnych:

ZADZWOŃ DO NAS - PRZYJADĄ DO CIEBIE NAJLEPSI SPECJALIŚCI!
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
Arkadiusz Bożejko

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.