W serwisie znajduje się: 20096 pytań z odpowiedziami, 91 pytań oczekujących oraz 3224 komentarzy  

Interpretacje podatkowe, stanowiska, wyroki

IS w Łodzi. Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów

2013-08-12 10:50:00

Pojęcie „uregulowania zobowiązania”, którym posługuje się ustawodawca w ustawie o CIT, powinno być interpretowane szeroko i w konsekwencji obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lipca 2013 r. (IPTPB3/423-109/
13-5/MF).

Sprawa dotyczyła obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów 
w przypadku braku terminowej zapłaty zobowiązania. Wprowadzony 1 stycznia 2013 r. art. 15b ustawy o CIT nakłada obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli wydatek zaliczony do kosztów nie został uregulowany w określonym ustawą terminie.

W rozpatrywanym przez Izbę Skarbową w Łodzi stanie faktycznym wnioskodawca rozliczał się z kontrahentem poprzez dokonywanie kompensaty wzajemnych zobowiązań. Spółka sprzedawała swoje wyroby podmiotowi, który równocześnie świadczył na jej rzecz usługi. Wnioskodawca zaliczał kwotę wynikająca z faktury otrzymanej od kontrahenta do kosztów uzyskania przychodów, a następnie rozliczał ją poprzez kompensatę. Zarówno faktury wystawiane przez spółkę, jak i otrzymywane przez kontrahenta wskazywały jako termin płatności 60 dni.

Spółka traktowała dzień złożenia oświadczenia o dokonaniu kompensaty za dzień zapłaty. Równocześnie dokonywała ona wpłaty nieskompensowanej kwoty na konto swojego kontrahenta. Dokonywane przez spółkę potrącenie obejmowało każdorazowo wszystkie zobowiązania, których termin płatności przypadał w danym miesiącu i było realizowane w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Wnioskodawca, występując o wydanie interpretacji, chciał się upewnić, że w przypadku dokonania opisanej kompensaty nie wystąpi po jego stronie obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

Izba Skarbowa w Łodzi potwierdziła, że w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania korekty. Stwierdziła, że uregulowaniem zobowiązania, eliminującym obowiązek korekty, jest każda prawnie dopuszczalna forma wykonania zobowiązana, w tym potrącenie.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1214246-Terminowe-potracenie-wierzytelnosci-wyklucza-korekte-kosztow.html

Mikołaj Kondej

Źródło: Rzeczpospolita, 12.08.2013 r.
 

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.